forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Szervezeti és működési szabályzat

 

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

Név: Vasvári Pál Gimnázium Diákönkormányzata – továbbiakban Diákönkormányzat

Cím: 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.

Elektronikus elérhetőség: www.vasvarigimn.hu

 

I. FEJEZET

A Diákönkormányzat feladata, céljai

  1. A Diákönkormányzat az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok érdekképviseleti, érdekvédelmi fóruma.
  2.  A Diákönkormányzat érdekvédelmi tevékenységét alaptevékenységként, elsődleges feladatként és célként kezeli.
  3. A Diákönkormányzat céljainak megvalósítása érdekében használja gazdasági és egyéb forrásait.
  4. Szolgáltató fórumként segítséget nyújt a tagok törekvéseinek megvalósulásához, lehetőséget biztosít a diákok közös fellépésére.
  5. Diákprogramok szervezésével a diákok szabadidejének hasznos eltöltését segíti.
  6. Tagjai számára képviseletet biztosít, jogsértés esetén tagjai számára érdekvédelmi segítséget nyújt.
  7. Szakmai fórumok, szervezetek segítségének igénybevételével megfelelő szakmai bázist teremt tevékenységének.
  8. Kapcsolatot tart más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel, szerveződésekkel.
  9. A Diákönkormányzat alapelvként kezeli a kisebbség jogát véleményük fenntartására és képviseletére a döntések után is. Döntések során kérésre a kisebbségi véleményt is megjeleníti.

 

II. FEJEZET

A Diákönkormányzat szervezeti felépítése, tagjai és segítői

A Diákönkormányzat megválasztásakor bárki választó és választható/újraválasztható, aki a Vasvári Pál Gimnáziummal tanulói jogviszonyban áll. Ez a joga senkinek nem korlátozható tanulmányi eredmény, fegyelmi vétség, vagy egyéb más ok miatt. A választáson csak olyan jelölt állítható, aki a jelölést vállalja, és erről írásban, szükség esetén bárki számára hozzáférhető módon nyilatkozatot tesz.

A Diákönkormányzat szervei: a Közgyűlés és az Elnökség. A Diákönkormányzatnak Felügyelő Tanára is van.

II/1. A Közgyűlés

A Közgyűlés a Diákönkormányzat legfőbb, intézményi szintű vezető szerve.

Tagjai: az iskola minden osztályának két-két képviselője, az Elnökség tagjai (lásd: II/2. Az Elnökség) és a Felügyelő Tanár (lásd: II/3. A Felügyelő tanár), valamint véleményezési joggal az Iskolaújság és az Iskolarádió egy-egy képviselője.

Az osztályok képviselőiket - osztályonként két személyt - önkéntes jelentkezés vagy tetszés szerint bármely választási módszer alapján megválaszthatják, és delegálhatják a Diákönkormányzatba. A képviselők megbízatása egy éves időtartamra szól. A képviselők visszahívhatóak, ha ezt az osztály egyik tagja indítványozza, és a javaslatot az osztály egyszerű többséggel elfogadja. A képviselők megbízatásuk lejárta előtt vissza is léphetnek, amit az osztály nyilvánossága előtt kell bejelenteniük. Ilyen esetben az osztály köteles új képviselőt választani a megüresedett helyre. A megválasztott képviselők feladata, hogy osztályuk egészének, valamint az egyes tanulóknak az érdekeit képviseljék, javaslataikat, véleményüket tolmácsolják, sérelmeiket elpanaszolják a Diákönkormányzat ülésein, hogy az adott kérdésekben minél előbb megoldás, döntés születhessen. A képviselőknek elemi érdeke, hogy a Diákönkormányzatot érintő összes kérdésben tájékozódjanak, a Diákönkormányzat működésével és céljaival tisztában legyenek és a szervezeti és működési szabályzatot ismerjék.

A Közgyűlés feladata a Diákönkormányzat munkájának irányítása, a teendők, programok meghatározásán keresztül és végrehajtásuk megtervezése, az éves munkaterv elfogadása valamint a Diákönkormányzat jogait és kötelességeit érintő kérdésekben való állásfoglalás és döntéshozatal.

A Közgyűlés bizonyos feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes megbízottakat nevezhet ki, akik munkájukról a Közgyűlés igénye szerint beszámolót tartanak.

A Közgyűlés rendesen tanévenként minimum négyszer, az I., illetve II. félévben minimum kétszer-kétszer ülésezik. A Közgyűlés összehívása - az osztályok képviselőinek, az Elnökségnek, valamint a Felügyelő Tanárnak a meghívása - a Diákönkormányzat Elnökének feladata.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet, felszólalhat, javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat, de szavazati joggal csak a Diákönkormányzat megválasztott tagjai, azaz az osztályképviselők, az Elnökség tagjai, és a Felügyelő Tanár rendelkeznek. A Közgyűlés ülését bárki önkéntes jelentkezés alapján levezetheti, ha a jelentkezőt a Közgyűlés elfogadja. Önként jelentkező hiányában az ülés levezetése az Elnök feladata. A Közgyűlésnek joga van a Diákönkormányzatot érintő minden kérdésben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és döntést hozni.

A Közgyűlés akkor tekinthető határozatképesnek, ha tagjainak 50%-a plusz egy fő legalább jelen van. Az érvényes döntéshozatal nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával történik. (kivéve a tisztségviselők választása, az titkos szavazással történik) A szavazatok számának egyezése esetén az Elnök szavazata kétszeresen érvényes.

Az ülések napirendjének az éppen aktuális problémákon kívül mindig tartalmaznia kell az Elnökség és a Felügyelő Tanár beszámolóját (elvégzett, ill. elvégzendő feladatatok).
Az Elnökséghez benyújtott írásbeli kérelem alapján rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható. A rendkívüli ülésre a rendes Közgyűlés szabályai ugyanúgy érvényesek.

II/ 2. Az Elnökség

Az Elnökség – 4 fő - a Diákönkormányzat végrehajtó testülete.

Tagjai: Elnök, 2 Alelnök és Jegyző; valamint véleményezési joggal részt vehetnek: a Felügyelő Tanár és az iskolai médiák képviselői. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg. A Vasvári Pál Gimnáziumban tanulói jogviszonnyal rendelkezők közül bárki választható, aki a jelölést elfogadja.

A jelölésnek két módja van. A jelölt nevét fel lehet írni a Diákönkormányzati faliújságon lévő "Jelölési Ív"-re, és a DÖK elektronikus közösségi felületére, amelyet az Elnök köteles kihelyezni, illetve feltölteni az elektronikus felületre a tisztújító Közgyűlés ülése előtt legalább egy héttel. Továbbá jelölni lehet szóban a Közgyűlés ülésén is a szavazás megkezdése előtt, amikor erre az ülés levezetője felszólítást tesz. Az írásbeli, ill. szóbeli jelölések összegzése után történik meg a végső "Jelölési Lista" összeállítása, majd a jelöltekre való titkos szavazás.

Az Elnökség tagjainak megbízatása a tanulói jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb két évre szól. Visszahívhatóak, ha ezt a Közgyűlés bármely választott tagja javasolja, és a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja. Megbízatásukról annak letelte előtt a tagok maguk is lemondhatnak, ha lemondási szándékukat az Elnökség ülésén bejelentik. Ilyen esetben rendkívüli Közgyűlés összehívásával kell min. 30 napon belül új tisztségviselőt választani.
 Az Elnökség bármilyen gyakorisággal ülésezhet, de félévente legalább két alkalommal összeül. Az Elnökség ülésének összehívását a félévente legalább két alkalom tekintetében az elnöknek kell kezdeményeznie, az ennél gyakoribb ülésezést az Elnökség bármely tagja indítványozhatja. Az Elnökség határozatképes, ha 50% + 1fő, azaz 3 fő jelen van.
 Az Elnökség dolga a Közgyűlés által meghatározott feladatok ellátása, az éves munkaterv – javaslat előkészítése, az aktuális teendők végrehajtása, a diákélet működésének megszervezése és a diákok érdekképviselete. Javaslataival, véleményével, problémáival, ill. sérelmével bármely diák fordulhat az Elnökséghez, köteles az ügyben érdemben állást foglalni, és a problémára - lehetőségeinek megfelelően - megoldást találni.

Az Elnökség minden tagja köteles nyilvánosságra hozni (faliújság, iskolaújság, iskola honlapja, közösségi portál útján), hogy Diákönkormányzati ügyekben mikor és milyen módon érhető el.

 Az Elnökség tagjainak konkrét feladatkörei a következők:

Az Elnök fogja össze és irányítja az Elnökség munkáját, ő tervezi meg a feladatok végrehajtását, ő bízza meg az egyes tagokat feladataik elvégzésével. Kötelessége továbbá a Közgyűlések összehívása. Feladata továbbá a Diákönkormányzat képviselete bármely iskolai vagy iskolán kívüli fórumon, az aláírási jogot az elnök önállóan gyakorolja. Képviselet alatt értendő, hogy nyilatkozhat a Diákönkormányzat nevében, ill., hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok elvégzése céljából a Diákönkormányzat számára jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Elnöknek végezetül állandó kapcsolatot kell fenntartania az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel és a Városi DÖK-kel. Az Elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata kétszeresen számít.

Az Alelnökök feladata: hogy az Elnököt távollétében együttesen helyettesítsék. Az Elnök távollétében, akadályoztatása esetén az Alelnökök ketten együttesen rendelkeznek –beleértve az aláírási jogot is - az Elnöki jogkörökkel. Ezen kívül bármilyen feladatot kötelesek ellátni, amit az Elnök, ill. az Elnökség számukra kijelöl, ha ehhez megvannak a megfelelő képességeik, lehetőségeik.

A Jegyző állandó feladata az adminisztrációs tevékenységek ellátása (pl. a Közgyűlés jegyzőkönyveinek vezetése, a diákönkormányzat dokumentációinak rendben tartása stb.), továbbá a diákönkormányzat elektronikus információs felületeinek frissítése, az információk becsatornázása az Elnökség üléseire (közösségi portálok, DÖK csoport-email). Ezenkívül bármilyen feladatot köteles ellátni, amit az Elnök, ill. Elnökség számára kijelöl, ha ehhez megvannak a megfelelő képességei, lehetőségei.

II/ 3. A Felügyelő Tanár    
A Felügyelő Tanár lehet pedagógus, szülő, egykori diák vagy akár az iskolával semmilyen viszonyban nem álló felnőtt-korú személy.

A Felügyelő Tanárt a Nevelőtestület kéri fel a Diákönkormányzat munkájának segítésére.

A Felügyelő Tanár feladatai:

·     kapcsolatot tart a Nevelőtestület és a Diákönkormányzat között,

·     Diákönkormányzat önkormányzatiságát nem sértve segíti annak munkáját,

·     aktívan részt vállal az információáramlás folyamatában.

Állandó résztvevője a Diákönkormányzat közgyűléseinek –azon szavazati joggal rendelkezik, napirendi pontot terjeszthet elő, felszólalhat, véleményezhet, továbbá a Diákönkormányzat Elnökségi ülésein véleményezési joggal részt vehet.

III. FEJEZET

A Diákönkormányzat jogai, kötelezettségei, tevékenységei

III/ 1. Döntési jogok

Bizonyos tárgykörökben egyedül a Diákönkormányzatnak van joga határozatot, döntést hozni. Ezen döntések tartalmáért, betartásáért, ill. a döntés elmulasztásáért szintén egyedül a Diákönkormányzat felel. Ezekben a kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési joga van, amit a Diákönkormányzat belátása szerint figyelembe vehet vagy figyelmen kívül hagyhat.

A Diákönkormányzat döntési joga az alábbi tárgykörökre terjed ki:

  1) saját működésének és munkájának megszervezése
  2) saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
  3) tisztségviselőinek megválasztása
 4) a működéséhez biztosított pénzösszeg felhasználása
 5) meglévő hatásköreinek gyakorlása
 6) egy tanítás nélküli munkanap programja
 7) saját tájékoztatási rendszere
 8) az iskola tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének vagy vezetőinek megválasztása

 

III/2. Egyetértési jogok

Bizonyos tárgykörökben törvényes és érvényes döntés nem hozható a Diákönkormányzat egyetértése nélkül. Ilyen kérdésekben a Diákönkormányzat köteles állásfoglalását indoklással együtt a döntéshozó szervnek eljuttatni. Ha a Diákönkormányzat nyilatkozata nemleges vagy álláspontja eltér a döntéshozóétól, akkor ez egyeztető tárgyalásokon a Diákönkormányzat köteles képviseltetni magát..

A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van az alábbi tárgykörökben:

1)    az iskola szervezeti és működési szabályzata

(ünnepélyek, különös tekintettel a szalagavató bálra, a  Diákönkormányzat működésének biztosítása, a tanuló jutalmazása, a fegyelmező intézkedések elvei, a tanulói jogviszony szabályozása)

2) a szociális juttatások elveinek meghatározás; 

3) ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználása;
4) a házirend elfogadása és módosítása;

III/3. Véleményezési jogok

Bizonyos kérdésekben a Diákönkormányzatnak joga van kialakítani, és nyilvánosságra hozni a saját véleményét. Ezt azonban a döntéshozó nem köteles figyelembe venni.


A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alábbi tárgykörökben:

1)    az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés;

2)    a tanulókat érintő valamennyi kérdés;

3)    a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárás;

4)    az intézmény megszűntetése, átszervezése, átnevezése;

5)    a tankönyvek megvásárlásának támogatása;

III/4. Átruházott jogok

A Diákönkormányzat elláthat olyan jogköröket is, amelyeket a törvény nem biztosít számára, de azok átruházhatóak rá. Arról, hogy egy jogkör átruházását a Diákönkormányzat elfogadja-e, a Közgyűlés köteles dönteni, mérlegelve a jogkör gyakorlásához szükséges feltételek meglétét.

III/5 Egyéb tevékenységek

A Diákönkormányzat programokat szervezhet az iskola diákjai számára, amennyiben azok az iskolai munkát nem zavarják vagy akadályozzák. Ezen rendezvények céljaira a Diákönkormányzat igénybe veheti az iskola eszközeit, termeit stb. A Diákönkormányzat minden évben megszervezheti a Vasváris Hét eseményeit, programjait (legalább egy tanítás nélküli munkanap), ill. évi 2 bulit, szabadidős rendezvényt. Ezen rendezvények lebonyolításával a Diákönkormányzat megbízhat olyan tanulókat is, akik nem választott tagok.

A Diákönkormányzat továbbá bármilyen programot megszervezhet, amelyet az iskola diákjai igényelnek, és amelyet a Közgyűlés megszavaz, akarata ellenére azonban a Diákönkormányzat semmilyen rendezvény, iskolai ünnepség stb. megszervezésére sem kötelezhető. A rendezvények esetleges bevétele a Diákönkormányzatot illeti.

A Diákönkormányzat kezdeményezheti, szorgalmazhatja közhasznú iskolai munkák megszervezését. A Diákönkormányzat kiírhat különféle pályázatokat, versenyeket (tanulmányi-tudományos, sport, képzőművészeti stb.), segítheti az iskola diákjainak felkészülését tanulmányi versenyekre, sporteseményekre (szakkörök, képzőtáborok szervezése, nehezen hozzáférhető szakkönyvek megszerzése stb.).

          IV. FEJEZET

A Diákönkormányzat tagjainak jogai

A Diákönkormányzat tagjainak az alapvető, jogszabályok és a Házirend által garantált jogain túl speciális, a diákönkormányzati tagsággal összefüggő jogai vannak.

Ezek a jogok a következők:

·     A Diákönkormányzat tisztségeire választhat és válaszható. Ez a jog el nem vonható.

·     Diákönkormányzati tagságától az iskola tanulóit megfosztani, illetve a diákönkormányzat munkájából kizárni nem lehet.

·     Igénybe veheti a Diákönkormányzat által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat.

·     Érdekvédelmi segítséget kérhet a Diákönkormányzattól, annak vezető szervétől. Az érdekvédelmi segítség nem tagadható meg.

·     Kérdéseivel, javaslataival, kezdeményezéseivel, véleményével közvetlenül fordulhat a Diákönkormányzat Elnökéhez/Elnökségéhez, és a Felügyelő Tanárhoz.

·     Kérdéseire, javaslataira, kezdeményezéseire, véleményére harminc napon belül érdemi választ kell kapnia.

 

V. FEJEZET

Helyiség és eszközhasználat

A Diákönkormányzat az iskola helységeit és eszközeit az igazgatóval való egyeztetés után használhatja.

VI. FEJEZET

Nyilvánosság és tájékoztatás

VI/1. Nyilvánosság

A Közgyűlés ülései bárki számára nyilvánosak, az Elnökség ülései nem. A Diákönkormányzat működéséről az iskola bármely tanulójának joga van tájékoztatást kérni az Elnökségtől. Semmiféle információ nem tartható vissza vagy hallgatható el.


VI/2. Tájékoztatás

A Közgyűlések jegyzőkönyveit a Diákönkormányzat az üléseket követően nyomtatott formában (faliújság) és/vagy elektronikus úton iskolai honlapon létrehozott DÖK csoport felületen (webcím: www.vasvarigimn.hu) nyilvánosságra hozza. Egyéb információiról az osztályképviselőkön keresztül, faliújságon, az iskolaújságban illetve az iskola honlapján valamint a diákönkormányzati körlevélben tájékoztathatja a diákokat. A diákönkormányzati képviselők továbbá tagjai egy zárt levelezési listának, melyre csak a Közgyűlés képviselői írhatnak. A Diákönkormányzat mindenki számára elérhető a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

 

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések                                    

1.    A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát kétévente felül kell vizsgálni. Ezért a Diákönkormányzat Elnöke felel.

2.    A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban a Nevelőtestület egyetértési jogot gyakorol. A Nevelőtestület egyetértését csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata jogszabályt, illetve egyéb szabályozást (mint Házirend) sért, azzal ellentétes jogokat, kötelességeket, eljárásmódokat fogalmaz meg.

 

A Nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzathoz egyetértését adta.

 

Székesfehérvár, 2010. december 6.

 

                Diákönkormányzat Elnöke                     Nevelőtestület képviselője

 

                    Hitelesítő                                                 Hitelesítő