forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Szabályzat

 

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

  

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

SZABÁLYZAT

 2016.


A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok:

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

6 §(4)A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. § (1)215 A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2)216 A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

(2b)218 A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3)219 A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(5)221 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7)222 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c)223 az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e)224 az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

 


 

A közösségi szolgálat célja

Az IKSZ pedagógiai eszköz, mely elsősorban a személyes és szociális kompetenciák fejlesztését tekinti feladatának, azért, hogy a tanulók

·         képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket,

·         értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és környezetükért,

·         képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós, együttműködésen alapuló projektekben, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, beleértve az intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat is,

·         reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, akik képesek reális célokat kitűzni és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük érdekében.

 

A közösségi szolgálat helyszínei

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

 

Helyben ellátható tevékenységek:

·         Az újonnan érkező diákok beilleszkedésének segítése, patronálása.

·         Alsóbb évfolyamos tanulók, osztálytársak korrepetálása.

·         Iskolai rendezvények szervezése, lebonyolítása.

·         Az iskolai diákélettel kapcsolatos külön feladatokban való részvétel.

Ezeket a tevékenységeket az iskolai koordinátor igazolja.

 

Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek:

Iskolán kívüli szervezet bevonásakor a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és az adott iskolán kívüli szervezet együttműködési megállapodást köt. (1. sz. melléklet) Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel az iskola a tevékenység megkezdése előtt együttműködési megállapodást kötött. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása, akkor annak megkötését a tevékenység megkezdése előtt kezdeményezni kell az iskolai koordinátornál. Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője igazolhat.

A közösségi szolgálati tevékenység szervezésének folyamata

 

·           A kilencedik évfolyamon a tanév kezdetekor az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a diákokat az IKSZ-ről.

·           Minden érintett tanuló közösségi szolgálati jelentkezési lapot tölt ki. A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkezés tényét, a választható területeket, a szülő egyetértő nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet).  A jelentkezési lapokat az osztályfőnök gyűjti össze, területenként csoportosítva lefűzi, és tájékoztatja a koordinátort az igényekről. (5 évig meg kell őrizni) Az osztályfőnök tájékoztat azokról a fogadó szervezetekről (tevékenységi formákról), melyekkel az iskolának együttműködési megállapodása van. Az osztályfőnök projektenként alkalmat teremt az élmények, tapasztalatok megbeszélésére, értékelésére.

·           A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott. A tanulói naplókat az osztályfőnökök osztják ki a kilencedik évfolyamosoknak, melyet a tanuló az 50 óra leteltéig használ. A naplókat az osztályfőnökök tárolják. Az naplóban az elvégzett tevékenységet az iskola koordinátora illetve a külső szervezet képviselője aláírással és pecséttel igazolják. A fogadószervezet igazolásait az osztályfőnökök őrzik.

·           A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (5) rendelkezik arról, hogy az 50 órán belül legfeljebb 5 óra érzékenyítésre és legfeljebb 5 óra értékelésre használható fel. Intézményünkben élünk a törvény szűkítési jogával, így a 10 óra érzékenyítésre/értékelésre adható órakeretet 5 órában állapítjuk meg.

 

·           A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (7) rendelkezik arról, hogy tanítási napokon legfeljebb 3 óra, tanítási napokon kívül legfeljebb 5 óra közösségi szolgálat végezhető. Mivel a törvény heti időkorlátot a közösségi szolgálati tevékenységre nem állapít meg, mi a tanulók leterheltségének csökkentése érdekében, és azért, hogy a tevékenység során megvalósulhasson a folyamatosság és az időbeli arányosság, heti időkorlátot állapítunk meg: tanítási időben heti 12 óra, tanítási időn kívül heti 18 óra.

 

 

·           Az igazolások alapján az osztályfőnök a naplóban havi bontásban dokumentálja az IKSZ teljesítését. (3.sz.melléklet fogadószervezeteknek)

·        Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az adott tanévben a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített. A június 15-ig teljesített órákat az aktuális tanévhez kell elszámolni, a későbbieket pedig a következő tanév szeptemberében kell az osztálynaplóban dokumentálni. (záradék: Igazolom, hogy a tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.)

·        Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítését az osztályfőnök a törzslapon a következő záradékkal igazolja a rendes érettségi vizsga megkezdése előtt (záradék: A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot.)

·         A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (4. sz. melléklet)


1.       

1.      sz. melléklet

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Iktatási szám: …………../20

Együttműködési megállapodás
az iskolai közösségi szolgálat
közös lebonyolításáról

 

amelyet egyrészről

iskola: Vasvári Pál Gimnázium

 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 71.

 

képviselő: Majorné Szloboda Mária

 

OM-azonosító: 037857

 

a továbbiakban: Iskola

 

 

másrészről

név:

 

székhely:

 

képviselő:

 

a továbbiakban: Szervezet

 

a továbbiakban együtt: Felek

 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.         A megállapodás előzményei, körülményei, célja:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.

2.         Az Iskola kötelezettségei, vállalásai:

A szervezet igényei szerint, a tanítási órák után biztosítjuk tanulóink részvételét a programokon és azok előkészítésében.

3.         A Szervezet kötelezettségei, vállalásai:

A szervezet vállalja, hogy rendezvényein biztosítja a közösségi szolgálat teljesítését.

A tevékenység lezárultával igazolást ad ki az Iskolának, mely tartalmazza a közösségi szolgálatot végzett tanulók névsorát, a tevékenység dátumát és időtartamát.

A szervezet a tanuló tevékenységi naplójában is igazolja aláírásával és pecsétjével a tevékenység elvégzését.

 (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani:

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,

b) ha szükséges, pihenőidőt,

c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és étkezésről.

(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.

(4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a tanulótól követelheti kárának megtérítését.

(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott.

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad.

A szerződés visszavonásig érvényes. (A visszavonást bármelyik fél kezdeményezheti)

 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója

Név

Telefonszám:

E-mail cím:

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója

Név:
Telefonszám:

E-mail cím:

Székesfehérvár, 20

…………………………………….

……………………………………..

 

az Iskola részéről

 

a Szervezet részéről

2.      számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA

 

Alulírott ……………………………………………… tanuló a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium …………………osztályos tanulója az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:

a)      kulturális és közösségi területen

b)      környezet- és természetvédelmi területen

c)      katasztrófavédelmi területen

d)     közös sport – és szabadidős tevékenység óvodás korú, sajátos nevelésű igényű gyermekekkel továbbá idős emberekkel

e)      egyéb, azaz…………………………………….

(minimum egy, maximum három terület választható)

 

 

                                                                                        ……………………………………

                                                                                                       tanuló aláírása

 

 

Szülő, gondviselő nyilatkozata:

Alulírott ……………………………………………………………………………………..

nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem.

 

Székesfehérvár,  ……… év …………… hónap …………….. nap

 

 

                                                                            ……………………………………………

                                                                                      szülő, gondviselő aláírása

 

Megjegyzés: A jelentkezés minden évben módosítható, amennyiben erre nem kerül sor, az 50 óra teljesítéséig érvényesnek tekintjük a fenti területválasztást.

3.      számú melléklet

 

Igazolás

közösségi szolgálatban való részvételről

 

Az oktatási intézmény neve

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

Prohászka O. u. 71.

Tanuló(k) neve

 

 

 

 

 

 

Fogadó intézmény neve

 

 

 

A tevékenység időpontja, időtartama

 

 

 

A tevékenység megnevezése

 

 

 

Koordinátor a fogadó szervezet részéről

 

 

 

 

 

Alulírott, …………………………………………………….. (fogadó szervezet képviselője) igazolom, hogy a fent nevezett tanuló(k) a közösségi szolgálati tevékenységet elvégezte(k).

 

 

 

Székesfehérvár, 20

 

 

 

aláírás


 

 

 

4.      számú melléklet

 

IGAZOLÁS

 

 

Alulírott, Horváth József a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium (OM-azonosító 037857) intézményvezetője igazolom, hogy ….……...………………………………...     nevű tanuló a ………/……… tanévben ……… óra közösségi szolgálatot teljesített.

 

Székesfehérvár, ................................  év  .............. hónap ...................... nap

 

 

…………………………………………………

az intézményvezető aláírása

 

(P. H.)